Download Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control by Christopher Edwards, Enric Fossas Colet, Leonid Fridman PDF

By Christopher Edwards, Enric Fossas Colet, Leonid Fridman

Sliding Mode regulate is famous as an effective software to layout controllers that are powerful with admire to uncertainty. The ensuing controllers have low sensitivity to plant parameters and perturbations and make allowance the potential of decoupling the unique plant approach into elements of reduce measurement. furthermore many controllers confirm finite time convergence to the switching floor and will be straightforwardly carried out. notwithstanding, as well as this conventional quarter of exploitation, sliding mode recommendations are being more and more deployed for the layout of observers for estimation and identification.

Many of the chapters during this ebook are according to expansions of chosen shows from the eighth IEEE foreign Workshop on Variable constitution platforms VSS'04, which used to be held in Barcelona, Spain in September 2004. The editors have attempted to spot the most important contributions from this workshop, which outline the cutting-edge, symbolize new instructions construction on current paintings, and spotlight new rising program areas.

Show description

Read Online or Download Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control PDF

Best system theory books

Discrete-Time Linear Systems : Theory and Design with Applications

Discrete-Time Linear platforms: concept and layout with purposes combines method idea and layout which will convey the significance of process thought and its function in procedure layout. The booklet makes a speciality of procedure thought (including optimum nation suggestions and optimum kingdom estimation) and approach layout (with functions to suggestions keep watch over platforms and instant transceivers, plus approach id and channel estimation).

Dissipative Systems Analysis and Control: Theory and Applications

This moment variation of Dissipative platforms research and keep an eye on has been considerably reorganized to deal with new fabric and improve its pedagogical good points. It examines linear and nonlinear platforms with examples of either in every one bankruptcy. additionally incorporated are a few infinite-dimensional and nonsmooth examples.

Design of Multi-Bit Delta-Sigma A/D Converters

Layout of Multi-Bit Delta-Sigma A/D Converters discusses either structure and circuit layout elements of Delta-Sigma A/D converters, with a different concentrate on multi-bit implementations. The emphasis is on high-speed high-resolution converters in CMOS for ADSL functions, even supposing the fabric is also utilized for different specification pursuits and applied sciences.

Robust Control of Linear Descriptor Systems

This ebook develops unique effects relating to singular dynamic platforms following varied paths. the 1st involves generalizing effects from classical state-space circumstances to linear descriptor structures, equivalent to dilated linear matrix inequality (LMI) characterizations for descriptor structures and function keep watch over below rules constraints.

Additional info for Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control

Example text

Advances in Variable Structure, LNCIS 334, pp. 23–41, 2006. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006 24 E. Moulay and W. Perruquetti ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÖ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× Ö ÔÖ × ÒØ º ÁÒ Ë ¹ Ø ÓÒ ¸ Û ÓÒ× Ö ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ó × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ×Ý×Ø Ñ׺ Ï ÐÛØ « Ö ÒØ Ñ Ø Ó × ÓÖ ×ÓÐÚ Ò Ø ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ò Ó ÒØ Ö ØÓÖ× Ò Ë Ø ÓÒ º Ò ÐÐݸ Û Ð Û Ø Ø ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ ÓÑÓ Ò ÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× Ò Ë Ø ÓÒ º Ù ØÓ ×Ô Ð Ñ Ø Ø ÓÒ׸ Ø ÔÖÓÓ × Ó ÒÓØ ÔÔ Öº ¾ ¬Ò Ø ÓÒ× Ò ÆÓØ Ø ÓÒ× Ì ÖÓÙ ÓÙØ Ø ÔØ Ö Î × Ò ÓÔ Ò ÐÐ Ò ÊÒ Ò Ø ÙÐ ÒÓØ × Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÒÓÖÑ Ü « × Ò ´Üµ Ü ¾ ʸ Ò ¾ ¼ ¡¡¡ ¼ ¼ ¡¡¡ ¼ ½ ¡¡¡ ¼ ºº º º º º º º º ¼ ¡¡¡ ½ ¼ ½ ¼ ºº º ¼ ´ «µ Ø ÓÖ ÓÓ Ó Ø ÓÖ Ò Ò ÊÒ ¸ Ø ÙÒ Ø Ò ÒÓÖÑ Ó ÊÒ º ÓÖ Ú ØÓÖ ×Ô ¸ ¬Ò ÓÒ Ø × ×Ô º Ï ÒÓØ ³« ´Üµ «½ «¾ «¿ ¿ ºº º «Ò «Ò µ Ò Ó ´ µ Ø ÓÑÔ Ò ÓÒ Ñ ØÖ Ü ØØ ØÓ « ´«½ ÓÒÚ Ü × Ø ÓÒØ Ò Ò Ø × Ø º ÙÒ Ø ÓÒ Ú Ê ¢Î Ê × Ð Ñ Ú ´Ø Ý µ ¼ ÙÒ ÓÖÑÐÝ Ò Øº ÐÓ× Ý ×Ñ ÐÐ ×Ø Ö × ÒØ ¼ Ä Ø Ù× Ö ÐÐ Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ú Ò Ò ¾ × Ø Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ú ØÓÖ ×Ô ØÓ Ø Ú ØÓÖ ×Ô × ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø Ñ Ô× Ü ¾ ØÓ ×Ù × Ø ´Üµ Ó º × ÙÔÔ Ö × Ñ ¹ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ´Ù × µ ÓÖ ÐÐ Ü ¾ Ò ¯ ¼¸ Ø Ö Ü ×Ø× Æ ¼ ×Ù Ø Ø Ü Ý Æ µ ´Ýµ ´Üµ · ¯ Û Ö × Ø ÓÔ Ò ÙÒ Ø ÐÐ Ò ¸ Ò ÓÒ×Ø ÒØ Ð ¼ ×Ù Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ü Ü¼ ¾ ¸ × Ä Ô× ØÞ Ø Ö Ü ×Ø× ´Ü¼ µ · Ð Ü Ü¼ ´Üµ ÙÒ Ø ÓÒ Ü ÊÒ × ×ÓÐÙØ ÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÓÖ ÐÐ ¯ ¼¸ Ø Ö Ü ×Ø× Æ ¼ ×Ù Ø Ø¸ È ÓÖ ÒÝ ÓÙÒØ Ð ÓÐÐ Ø ÓÒÈÓ × Ó ÒØ ×Ù ÒØ ÖÚ Ð× ×Ù Ø Ø ´ µ Æ ¸ Û Ú Ü´ µ Ü´ µ ¯º Ì ¬Ò ÙÔÔ Ö Ö Ý Ø Ö Ø ÓÒ Ð · Á × ÐÓ ÐÐÝ Ä Ô× ´Ü Ú µ Ò ÖÚ ØÚ × Ó Ð Ñ ×ÙÔ ¼· Ú¼ Ú ØÞ¸ ÓÒ Ñ Ý ÒÓØ ÙÒ Ø ÓÒ ´Ü · Ú ¼ µ ´Üµ Ø Ø ÊÒ Ê × Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ · Ð ØÝ Ò ËØ ´Ü Ú µ Ð Ñ ×ÙÔ Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø ÖØ ¾ ´Ü · Ú µ ´Üµ ¼· Ö ´Üµ Ú ´× ¾ µº × ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ « Ö ÒØ Ð ¸ Ø Ò · ´Ü Ú µ Á Î Î Ê × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ¸ Î × Ø ÙÔÔ Ö¹Ö Ø Ò Ö Ú Ø Ú Ó Î ÐÓÒ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ò Ü Ø Ø × Î ´Üµ · ´Î ØÞ Ø Ü ¾ Î ¸ Ø Ò Ä Ô× Ð Ñ ×ÙÔ Î Æ Æ Ü µ ´¼µ Î ´Üµ Ü ¾ ÊÒ ´Üµ ´¿µ Ü´ Î Æ µ Ü ´¼µ ¼· Ð Ñ ×ÙÔ Á Î × ÐÓ ÐÐÝ ´Üµµ Î ´Üµ Î ´Ü · ¼· Ò Î × ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ « Ö ÒØ Ð Ø Ü ¾ Î ¸ Ø Ò Î ´Üµ ÖÎ ´Üµ ´Üµ º × × Ù×ØÓÑ ÖÝ Ò ÓÒØÖÓÐ Ø ÓÖݸ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ Î ÓÖ Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ ×Ù Ø Ø Î × Ò Ø Ú ¬Ò Ø º Ì Ä Ö Ú Ø Ú Ó Î ÊÒ Ê ÐÓÒ ÊÒ ÊÒ × ¬Ò Ý Î ÊÒ Ä ÙÒ Ø ÓÒ Î × Ù×٠и Î ½ ´Ã µ × ÓÑÔ Øº ÄØ Ñ Ò ÓÐ ÊÒ Î Ê Ó Ø ´Üµ ÙÒ Ø ÓÒ ×Ù ´Üµ Ø Ø ´¼µ ¼¸ Ø ¼ ÐÐ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µ ÓÒÚ Ö Ò ÐÐݸ Ø ×Ý×Ø Ñ Ú Ò Ò ÕÙ Ø ÓÒ ´¿µ × ÓÑÓ Ò ÓÙ× Ó Ü ×Ø× ´Ö½ ÖÒ µ ¾ ´´¼ ·½µµÒ ×Ù Ø Ø ´ Ö½ ܽ ʸ ÓÖ Ú ÖÝ ÓÑÔ Ø × Ø Ã ×Ý×Ø Ñ ´¿µ ½º ¦ × ÒÚ Ö Òظ ¾º ¦ × ØØÖ Ø Ú Ò ¬Ò Ø ¹Ø Ñ Ø × Ø ¦ Ò ¬Ò Ø ¹Ø Ñ º Ø Ö Ð Ü ¾ ÊÒ ¦ ¿ ÖÎ ´Üµ Ê × ÔÖÓÔ Ö « Ö ÒØ Ð ×Ð Ò ×ÙÖ × Ò Ê Ä Î ´Üµ ÖÒ ÜÒ µ Ö· ´Ü½ ØÓ Ö ÜÒ µ ¼º Ì ÕÙ ÒØ Ø × ´Ö½ ÖÒ µ Ö Ø Û Ø× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µº ¬Ò Ø ÓÒ× ÓÒ ÖÒ Ò Ø ×Ø Ð Øݸ Ø ÙÒ ÓÖÑ ×Ø Ð Øݸ Ø ×ÝÑÔØÓØ Ð ØÝ Ò Ø ÙÒ ÓÖÑ ×ÝÑÔØÓØ ×Ø Ð ØÝ Ò ÓÙÒ Ò ½ º ÓÖ ÐÐ ×Ø ¿ ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ¦ ØÓ ÛØ ¼ « Ò ´Ü µ ´Ü µ ½ ´× ¾¿ µº Ð ×Ð Ò ×ÙÖ ´Ü µ « Ê × Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ü ¾ Ò ¸ 26 E.

Moulay and W. Perruquetti ¿ Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× ¿º½ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙØÓÒÓÑÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× Û Ø ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ Û ÓÒ× Ö Ø ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ó ×Ý×Ø Ñ × Ö Ý Ò ÓÖ Ò ÖÝ « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ Û Ö × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ ×Ù Ø Ø Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µ ÔÓ×× ×× ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ º Ì Ñ Ò Ö ×ÙÐØ× ÓÑ ÖÓÑ Ø Ò ÖÒ×Ø Ò Û Ó ØÖ Ø Ø × ÔÖÓ Ð Ñ Ò º Ì ×Ý×Ø Ñ ´¿µ ÔÓ×× ×× × ÙÒ ÕÙ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ ÓÒ Í ÊÒ ÓÖ ÐРܼ ¾ Í Ò ÊÒ Ò Ü¼ ØÛÓ Ö Ø Ñ Ü Ñ ÐÐÝ ¬Ò ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó ´¿µ ܼ ¼ Ì Ü Ò ¼Ì Ê ¸ Ø Ö Ü ×Ø× ¼ Ìܼ Ñ Ò Ì Ì ×Ù Ø Ø ¼ ´Øµ ܼ ´Øµ ܼ ¾ Í ¸ Ìܼ × Ó× Ò ØÓ ÓÖ ÐÐ Ø ¾ ¼ Ìܼ º Ï Ñ Ý ××ÙÑ Ø Ø ÓÖ Ø Ð Ö ×Ø Ò Ê ¼ º ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¸ ܼ ´Øµ ÒÓØ × ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µ ×Ø ÖØ Ò ÖÓÑ Ü¼ ¾ ÊÒ Ø Ø ¼º Î Ö ÓÙ× ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÖ ÓÖÛ Ö ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ò ÓÙÒ Ò ½¸ ¸ ½ º Ä Ø Ù× ÓÒ× Ö Ø ×Ý×Ø Ñ Ò ´¿µ Û Ö ¾ ¼ ´ÊÒ µ¸ ´¼µ ¼ Ò Û Ö ÔÓ×× ×× × ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ º Ä Ø Ù× Ö ÐÐ Ø ÒÓØ ÓÒ Ó ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ ÒÚÓÐÚ Ò Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ú Ò Ò ¸ ¬Ò Ø ÓÒ ¾º¾ º ¬Ò Ø ÓÒ ½º Ì ÓÖ Ò Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ½º Ø Ö Ü ×Ø× ÙÒ Ø ÓÒ Ì Î Ò ¼ Ê ¼ ×Ù Ø Ø Ü¼ ¾ Î Ò ¼ Ø Ò Ü¼ ´Øµ × ¬Ò ´ Ò Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö × ÙÒ ÕÙ µ ÓÒ ¼ Ì ´Ü¼ µµ¸ ܼ ´Øµ ¾ Î Ò ¼ ÓÖ ÐÐ Ø ¾ ¼ Ì ´Ü¼ µµ Ò Ø ÐÌÑ´Ü µ ܼ ´Øµ ¼º Ì ÕÙ ÒØ ØÝ Ì × ¼ ÐÐ Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µº ¾º ÓÖ ÐÐ ¯ ¼¸ Ø Ö Ü ×Ø× Æ ´¯µ ¼¸ ÓÖ Ú ÖÝ Ü¼ ¾ ´Æ ´¯µ Ò Ò ¼ µ Î ¸ ܼ ´Øµ ¾ ¯ Ò ÓÖ ÐÐ Ø ¾ ¼ Ì ´Ü¼ µµº Ê Ñ Ö ½º Ö×ظ ÒÓØ Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ¸ Ø Ò ÒÒÓØ ÔÓ×× ×× ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ò Û Ö Ø Ñ Ø Ø ÓÖ Ò¸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ÒÒÓØ ÐÓ ÐÐÝ Ä Ô× ØÞ Ø Ø ÓÖ Ò ´× Ø Ü ÑÔÐ Ú Ò Ò Ø ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒµº Ì Ò¸ ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ¸ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ×ÝÑÔØÓØ ×Ø Ð ØÝ ÑÔÐ × Ø Ø ¼ ¼ × Ø ÙÒ ÕÙ ×ÓÐÙØ ÓÒ ×Ø ÖØ Ò ÖÓÑ Ü¼ ¼º ËÓ¸ Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ Ì Ñ Ý ÜØ Ò Ø Ø ÓÖ Ò Ý Ì ´¼µ ¼º Ï Û ÐÐ Ð×Ó ÐÐ Ø × ÜØ Ò× ÓÒ Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µº ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ½º ¸ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾º¿ ËÙÔÔÓ× Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Û Ø Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ì Î Ê ¸ Ø Ò ÓÖ ÐÐ Ü ´Øµ Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ¬Ò ¼Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ü ¾ Î Ø × Ñ ¹­ÓÛ ¨´Ø ܵ ÓÒ Ê ¼ ¢ Î Ò ¨´Ø ܵ ¼ ÓÖ ÐÐ Ø Ì ´Üµº Ì × Ö ×ÙÐØ × ÓÛ× Ø Ø ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø ¯ Ø Î¸ Ð ØÝ ÑÔÐ × ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ× ×Ø ÖØ Ò ÖÓÑ Ø Û ÓÐ ×Ô Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ ¯ ¯ Ø Ð ØÝ Ò ËØ Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø ÖØ ¾ ×ÝÑÔØÓØ ×Ø Ð Øݸ Ü ×Ø Ò Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× ­ÓÛº Ò ÐÐݸ Ì ´Üµ × Ø Ø Ñ ÓÖ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Ü ØÓ Ö Ø ÓÖ Ò¸ Ò × Ø ×Ý×Ø Ñ × ÙØÓÒÓÑÓÙ׸ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ×Ø Ð ØÝ Ò×ÙÖ × Ø Ø Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ ×Ø Ý× Ø Ø ÓÖ Ò ÓÖ ÒÝ Ø Ñ Ö Ø Ö Ø Ò Ì ´Üµº Ì Ò¸ Ø ¬Ò Ø ÓÒ × × ÓÐÐÓÛ× Ò Ø¾Ê Ì ´Üµ ¼ ¨´Ø ܵ ¼ ´ µ À Ö ¸ Ø Ø ÓÖ Ñ Ó ÃÙÖÞÛ Ð Ò ½ × Ö ÐÐÝ Ù× ÙÐ Ù× Û ÒÒÓØ Ú Ä Ô× ØÞ ÓÒØ ÒÙ ØÝ Ó Ø ×Ý×Ø Ñ Ø Ø ÓÖ Òº Ä Ø Ù× Ú Ø Ñ Ò Ö ×ÙÐØ Ó Ø × × Ø ÓÒ Û × Ò Ö Ð Ò ×× ÖÝ Ò ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Øݺ ÁÒ Ò Ö Ð¸ Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ × ÒÓØ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ø Ø ÓÖ Òº Ä Ø Ù× Ö ÐÐ Ø ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ü ÑÔÐ Ú Ò Ò ¸ Ü ÑÔÐ ¾º¾ Û × ÓÛ× Ø Ø Ø × ØØÐ Ò ¹ Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ó ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ×Ý×Ø Ñ × Ò Ö ÐÐÝ ÒÓÒ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ø Ø ÓÖ Òº ÓÒ× Ö Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ê¾ ʾ ¬Ò Ý Ö Ö Ö Ü½ ܾ Ô ÔÖ Ó× ¼ ÓÒ ÉÁ Ô ¼ Ö ÓÒ É ÔÜ Ü Ö Ó× ¾ ×Ò ¨ ÁÁÁ ¼ ½ ¾ ¾ ¯ ¯ Ü ¾ ʾ Ò ¼ ÓÒ ÉÁÁ Ü ¾ ʾ Ò ¼ ÓÒ ÉÁÎ × × ÓÛÒ Ò ÙÖ ½ Û Ø ´Ö Ó× ´ µ Ö × Ò ´ µµº ¯ ¨ ´¼µ ¨ ¨ ܽ Ü ¾ ʾ Ò ¼ ܽ ¼ ܾ Ü ¾ ʾ Ò ¼ ¼¸ Ö ¼ ܾ ¼¸ ¾ ܽ ¼¾ © ¼ ¸ ܽ © ¼ ܾ ¼ ¸ © ¼ ¸ ¼ ܾ Ò Ü © ¼ º ´Ü½ ܾ µ ´ÍÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ µ Ì ×Ý×Ø Ñ × ÐÓ ÐÐÝ Ä Ô× ØÞ ÓÒ Ê¾ Ü ÔØ ÓÒ Ø ÔÓ× Ø Ú Ü½ Ü × Ê· Ò Ø Ò Ø Ú Ü¾ Ü × Ê ½ ¾ º ÁØ ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ ½ ¸ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾º¾ Ò ¸ ½¼¸ Ð ÑÑ ¾ Ø Ø Ø ×Ý×Ø Ñ ¬Ò ÓÒ ¬ ÙÖ ½ ÔÓ×× ×× × ÙÒ ÕÙ ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ ÓÒ Ê ¾ º ÇÒ Ô · ʽ ¸ × × ÑÔÐÝ Ú Ò Ý Ü½ ܽ ¸ ܾ ¼ Û Ò×ÙÖ × Ø ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÓÖ Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ× Ò Ê· ×Ý×Ø Ñ × ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ½ º ËÓ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ ÓÖ Ú ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ê¾ Ò ´¼ ¼µ º ´ËØ Ð Øݵ Î ´Ü½ ܾ µ ܾ½ · ܾ¾ × ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ×Ý×Ø Ñº ´ Ò Ø Ø Ñ ÓÒÚ Ö Ò µ ÌÓ × ÓÛ ÐÓ Ð ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ÓÒÚ Ö Ò ¸ Ø Ò ÖÒ×Ø Ò × ÓÛ¸ Ò ¸ Ü ÑÔÐ ¾º¾ ¸ Ø Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× ×Ø ÖØ Ò Ò ÉÁÎ Ò ÉÁÁÁ ÉÁÁ ÒØ Ö ÉÁÁÁ Ò ÉÁ Ö ×Ô Ø Ú Ðݸ Ò ¬Ò Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ ¸ Û Ð Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× ×Ø ÖØ Ò Ò ÉÁ ÓÒÚ Ö ØÓ Ø ÓÖ Ò Ò ¬Ò Ø × ØØÐ Ò ¹ ØÑ º 28 E.

Orlov ÙÒ Ø ÓÒ × Ø ÓÒ ÐÐÝ Ò ÐÙ Ò Ø ×Ø Ð ØÝ Ò ÐÝ× × Ò ÓÖ Ö ØÓ ÜØ Ò Ø ÃÖ ×ÓÚ× ¹Ä Ë ÐÐ ³× ÒÚ Ö Ò ÔÖ Ò ÔÐ ØÓ ÒÓÒ¹ ÙØÓÒÓÑÓÙ× ÎË˳º Ï Ò ÔÔÐ ØÓ ÓÑÓ Ò ÓÙ× ×Ý×Ø Ñ¸ Ø ÜØ Ò ÒÚ Ö Ò ÔÖ Ò ÔÐ × Ð×Ó × ÓÛÒ Ò ¾ ØÓ Ö Ú Ð ÒÓØ × ÑÔÐÝ ×ÝÑÔØÓØ ÙØ Ð×Ó ¬Ò Ø Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´× Ð×Ó ¾¾ ÓÖ ¬Ò Ø Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ó ÓÑÓ Ò ÓÙ× Ö ÓÖ Ö ×Ð Ò ÑÓ ×µº Ì Ô ÐØ ×Ó Ø ÜØ Ò ÒÚ Ö Ò ÔÖ Ò ÔÐ Ö ÐÐÙ×ØÖ Ø Ý Ô¹ ÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÓ× Ø ÓÒ Ö ÙÐ Ø ÓÒ Ó Ö Ø ÓÒ Ñ Ò Ð Ñ Ò ÔÙÐ ØÓÖ׺ Ê Ð Ø Ú ÐÝ ×ØÖÓÒ ÓÙÐÓÑ Ö Ø ÓÒ Ò Ø Ñ Ò ÔÙÐ ØÓÖ Ó ÒØ× Ó × ÒÓØ Ñ Ø Ø Ù× Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ö ÙÐ ØÓÖ× ´Ø ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñ Ò Ø Ø × ÛÓÙÐ Ú ÒÓÒØÖ Ú Ð ×ØÙ ÞÓÒ Ò Ø ÛÓÙÐ Ø Ö ÓÖ ÖÚ Ò ØÓ ÛÖÓÒ Ò ÔÓ Òص¸ Ø ÓÒØÖÓÐÐ Ö Ó Ø Ò Ý ÔÔÐÝ Ò Ø ÜØ Ò ÒÚ Ö ¹ Ò ÔÖ Ò ÔÐ ¸ ÔÖÓÚ × Ô Ð Ó ÔÖÓÚ Ò Ø × Ö ×Ý×Ø Ñ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò ×Ô Ø Ó ÓÑÔÐ Ü Ö ¹ØÓ¹ÑÓ Ð ÒÓÒÐ Ò Ö Ö Ø ÓÒ Ô ÒÓÑ Ò º ÁÒ ÓÒØÖ ×Ø ØÓ ×Ø Ò Ö Ò Ö ÓÖ Ö ×Ð Ò ÑÓ ÔÔÖÓ ×Û Ö Ô Ð Ó ÔÖÓ¹ Ú Ò ÝÒ Ñ ÔÓ× Ø ÓÒ Ö ÙÐ Ø ÓÒ ÓÒÐݸ Ø ÔÖÓÔÓ× ÓÒØÖÓÐÐ Ö ×ÝÒØ × × Ð×Ó Ñ Ø× ×Ø Ø ÔÓ× Ø ÓÒ Ö ÙÐ Ø ÓÒº Ê Ö Ò × ½º ¾º ¿º º º º º º º ½¼º ½½º ÐÚ Ö Þ Âº¸ ÇÖÐÓÚ º Ò Ó Äº¸ Ò ÒÚ Ö Ò ÔÖ Ò ÔÐ ÓÖ × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÝÒ Ñ ×Ý×Ø Ñ× Û Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ× ØÓ ÓÙÐÓÑ Ö Ø ÓÒ Ó× ÐÐ ØÓÖ ¸ º Ó Ý¹ Ò Ñ ËÝ×Ø Ñ׸ Å ×ÙÖ Ñ Òظ Ò ÓÒØÖÓи ¸ ½ ¼¹½ ¸ ¾¼¼¼º ÖØÓÐ Ò º¸ ØØ Ö Ò Ô ÒÓÑ Ò Ò × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÓÒØÖÓÐ ×Ý×Ø Ñ× ¸ ÁÒغ º ËÝ×غ Ë º¸ ¾¼¸ ¾ ½¹¾ ½¸ ½ º ÖØÓÐ Ò º¸ ÖÖ Ö º ¸ Ò Í× º¸ ØØ Ö Ò ÚÓ Ò Ý × ÓÒ ¹ÓÖ Ö ×Ð Ò ÑÓ ÓÒØÖÓÐ ¸ Á ÌÖ Ò׺ ÙØÓѺ ÓÒØÖº¸ ¹ ¿¸ ¾ ½¹¾ ¸ ¾¼¼¼º Ö Ù × Àº Ò Æ Ñ Ö Àº¸ ÐÓ Ð Ö ÙÐ Ø ÓÒ Ó ÖÓ ÓØ× Ù× Ò ÓÒÐÝ ÔÓ× Ø ÓÒ Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ× ¸ ËÝ×Ø Ñ× Ò ÓÒØÖÓÐ Ä ØØ Ö׸ ¾½¸ ¾ ¹¾ ¿¸ ½ ¿º Ø Ëº Ⱥ Ò ÖÒ×Ø Ò º ˺¸ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ð Ò ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÓÙ Ð ÒØ Ö ØÓÖ× ¸ Á ÌÖ Ò׺ ÙØÓº ØÖк¸ ¿¸ ¹ ¾¸ ½ º Ö Ò Ý Åº ˺¸ ÅÙÐØ ÔÐ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ× Ò ÓØ Ö Ò ÐÝ× × ØÓÓÐ× ÓÖ ×Û Ø Ò Ý Ö ×Ý×Ø Ñ× ¸ Á ÌÖ Ò׺ ÙØÓº ØÖк¸ ¿¸ ¹ ¾¸ ½ º ÝÖÒ × ºÁº Ò Á× ÓÖ º¸ ×ÝÑÔØÓØ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ñ Ò ÑÙÑ Ô × ÒÓÒ¹ Ð Ò Ö ×Ý×Ø Ñ׸ Á ÌÖ Ò׺ ÙØÓÑ Øº ÓÒØÖº¸ ÚÓк½¼¸ ÔÔº ½½¾¾¹½½¿ ¸ ½ ½º ÒÙ × Ï Ø º¸ ÇÐ××ÓÒ Àº¸ ×ØÖÓÑ ÃºÂº¸ Ò Ä × Ò× Ý Èº¸ Ò Û ÑÓ Ð ÓÖ ÓÒØÖÓÐ Ó ×Ý×Ø Ñ× Û Ø Ö Ø ÓÒ ¸ Á ÌÖ Ò׺ ÙØÓº ØÖк¸ ¼¸ ½ ¹ ¾ ¸ ½ º Ð Ö º Àº¸ Ä Ý Ú º ˺¸ ËÓÒØ º º¸ Ò ËÙ ÓØ Ò ºÁº¸ ×ÝÑÔØÓØ ÓÒØÖÓÐÐ Ð ØÝ ÑÔÐ × ×Ø Ð Þ Ø ÓÒ ¸ Á ÌÖ Ò׺ ÙØÓº ØÖк¸ ¾¸ ½¿ ¹½ ¼ ¸ ½ º Ö Âº¸ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ØÓ ÖÓ ÓØ × Ñ Ò × Ò ÓÒØÖÓи × ÓÒ Ø ÓÒ¸ ×ÓÒ¹Ï ×Ð Ý ÈÙ Ð × Ò ¸ ½ º Ð ÔÔÓÚ º º¸ « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ× Û Ø × ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ö Ø¹ Ò × ×¸ ÓÖ¹ Ö Ø ÃÐÙÛ Ö Ñ ÈÙ Ð × Ö¸ ½ º ÜØ Ò ÁÒÚ Ö Ò ÈÖ Ò ÔÐ ¾½ ½¾º Ö Ñ Ò Äº Ò Ä Ú ÒØ º¸ À Ö ÓÖ Ö ×Ð Ò ÑÓ × × Ò ØÙÖ Ð Ô ÒÓÑ ÒÓÒ Ò ÓÒØÖÓÐ Ø ÓÖݸ Ò ÊÓ Ù×Ø ÓÒØÖÓÐ Ú Ú Ö Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ò ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ø ¹ Ò Õ٠׸ Ö ÐÓ Ò Ð ÐÑÓ ´ ׺µ¸ Ä ØÙÖ ÒÓØ × Ò ÓÒØÖÓÐ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ò ¸ ÖÐ Ò¸ ËÔÖ Ò Ö¸ ¾½ ¸ ½¼ ¹½¿¿¸ ½ º ½¿º Ö Ñ Ò Äº Ò Ä Ú ÒØ º¸ À Ö ÓÖ Ö ×Ð Ò ÑÓ ×¸ Ò ËÐ Ò ÑÓ ÓÒ¹ ØÖÓÐ Ò Ò Ò Ö Ò ¸ Ϻ È ÖÖÙÕÙ ØØ Ò Âº¹Èº Ö ÓØ ´ ׺µ¸ Æ Û ÓÖ Å Ö Ð Ö¸ ¿¹½¼¾¸ ¾¼¼¾º ½ º À Ò Ïº¸ ËØ Ð ØÝ Ó ÑÓØ ÓÒ¸ ÖÐ Ò ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ ¸ ½ º ½ º ÂÓ Ò××ÓÒ ÃºÀº¸ Ê ÒØÞ Ö º¸ Ò ×ØÖÓÑ Ãº º¸ ×Ø ×Û Ø × Ò Ö Ð Ý ×Ý×Ø Ñ× ¸ ÙØÓÑ Ø ¸ ¿ ¸ ¿ ¹ ¾¸ ½ º ½ º à РРÀº¸ ÆÓÒÐ Ò Ö ×Ý×Ø Ñ׸ Ø Ö Ø ÓÒ¸ Æ Û Â Ö× Ý ÈÖ ÒØ À Ðи ¾¼¼¾º ½ º ÃÐ Ø Ö Êº º¸ Ñ Ð Û× Ìº º¸ Ò Æ Ò Åº¸ ÊÓ ÓØ Ò Ò Ö Ò ¹ Ò ÁÒ¹ Ø ÖØ ÔÔÖÓ ¸ Ò Ð ÛÓÓ Ð «× ÈÖ ÒØ À Ðи ½ º ½ º ÃÖ ×ÓÚ× ÆºÆ ÈÖÓ Ð Ñ× Ó Ø Ø ÓÖÝ Ó ×Ø Ð ØÝ Ó ÑÓØ ÓÒ¸ ÅÓ× ÓÛ ÞÑ Ø¹ Þ¸½ ´ Ò ÊÙ×× Òµ Ò Ð × ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ¸ ËØ Ò ÓÖ ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö× ØÝ ÈÖ ×׸ ½ ¿º ½ º Ä Ë ÐРºȺ¸ ËÓÑ ÜØ Ò× ÓÒ× Ó ÄÝ ÔÙÒÓÚ³× × ÓÒ Ñ Ø Ó ¸ ÁÊ ÌÖ Ò׺ Ö Ù Ø Ì ÓÖݸ ̹ ¸ ¾¼¹ ¾ ¸ ½ ¼º ¾¼º Ä Ú ÒØ º¸ ËÐ Ò ÓÖ Ö Ò ×Ð Ò ÙÖ Ý Ò ×Ð Ò ÑÓ ÓÒØÖÓÐ ¸ ÁÒØ ÖÒº º ÓÒØÖº¸ ¸ ½¾ ¹½¾ ¿¸ ½ ¿º ¾½º Ä Ú ÒØ º¸ Î Ö Ð Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ ×Ø Ô Ò ¾¹×Ð Ò ÓÒØÖÓÐ ¸ ÃÝ ÖÒ Ø ¸ ¿ ¸ ¹ ¿¸ ¾¼¼¼º ¾¾º Ä Ú ÒØ º¸ ÀÓÑÓ Ò ØÝ ÔÔÖÓ ØÓ ¹ÓÖ Ö ×Ð Ò ÑÓ × Ò ¸ ÙØÓ¹ Ñ Ø ¸ ½¸ ¾¿¹ ¿¼¸ ¾¼¼ º ¾¿º Ä ÖÞÓÒ º ËÛ Ø Ò Ò ×Ý×Ø Ñ× Ò ÓÒØÖÓи Ó×ØÓÒ¸ Ö Ù× Ö¸ ¾¼¼¿º ¾ º Å Ð º ƺ Ò Ï Ò Ãº¸ ÉÙ Ð Ø Ø Ú Ì ÓÖÝ Ó ÝÒ Ñ Ð ËÝ×Ø Ñ׸ Ø ÊÓÐ Ó ËØ Ð ØÝ ÈÖ × ÖÚ Ò Å ÔÔ Ò ×¸ Æ Û ÓÖ Å Ö Ð Ö¸ ÁÒ ¸ ½ º ¾ º ÇÖÐÓÚ º ÜØ Ò ÒÚ Ö Ò ÔÖ Ò ÔÐ ÓÖ ÒÓÒ ÙØÓÒÓÑÓÙ× ×Û Ø ×Ý×Ø Ñ× ¸ Á ÌÖ Ò׺ ÙØÓÑ Øº ÓÒØÖÓи ¸ ÔÔº ½ ß½ ¾¸ ¾¼¼¿º ¾ º ÇÖÐÓÚ º Ò Ø Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ò ÖÓ Ù×Ø ÓÒØÖÓÐ ×ÝÒØ × × Ó ÙÒ ÖØ Ò ×Û Ø ×Ý×Ø Ñ× ¸ ËÁ Šº ÓÒØÖº Ò ÇÔØ Ñº¸ ¿¸ ÔÔº ½¾ ¿ß½¾ ½¸ ¾¼¼ º ¾ º ÇÖÐÓÚ º¸ ÐÚ Ö Þ Âº¸ Ó Äº¸ Ò Ù Ð Ö Äº ÐÓ Ð ÔÓ× Ø ÓÒ Ö ÙÐ Ø ÓÒ Ó Ö Ø ÓÒ Ñ Ò ÔÙÐ ØÓÖ× Ú ×Û Ø ØØ Ö Ò ÓÒØÖÓÐ ¸ ÁÒØ ÖÒº º ÓÒØÖº¸ ¸ ½ ß½ ¾¸ ¾¼¼¿º ¾ º È ÖÖÙÕÙ ØØ Ïº¸ ÐÓÕÙ Ø Ìº¸ Ò ÇÖÐÓÚ º Ò Ø Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÒØ Ö¹ ÓÒÒ Ø × ÓÒ ÓÖ Ö ÒÓÒÐ Ò Ö ×Ý×Ø Ñ× ¸ ÈÖÓ º ¾Ò ÓÒ Ö Ò ÓÒ × ÓÒ Ò ÓÒØÖÓи À Û ¸ ÍË ¸ ¼ ¸ ¾¼¼¿º ¾ º Ë Ú ØÞ º Ò È Ò º¸ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ×Ø Ð ØÝ Ø ÓÖÝ Ó ÒÓÒ¹×ÑÓÓØ ×Ý×Ø Ñ× ¸ Á ÌÖ Ò׺ ÙØÓº ÓÒØÖº¸ ¿ ¸ ½ ½¼¹½ ½ ¸ ½ º ¿¼º Ë ¬ × º¸ Ú Ò× ÂºÊº¸ Ë Ú Ò ºÎº Ò È Ø Ö× Ò ÁºÊº¸ ËØ Ð ØÝ Ê ×ÙÐØ× ÓÖ ËÛ Ø ÓÒØÖÓÐÐ Ö ËÝ×Ø Ñ× ¸ ÙØÓÑ Ø ¸ ¿ ¸ ¿¹ ¸ ½ º ¿½º ËÓÒØ º º Ò ËÙ××Ñ Ò ÀºÂº¸ ÆÓÒ×ÑÓÓØ ÓÒØÖÓйÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ׸ ÈÖÓ º ¿ Ø Á ÓÒ º × ÓÒ ÓÒØÖº¸ ÍË ¸ Æ Û ÇÖÐ Ò׸ Ôº ¾ ¹¾ ¼ ¸ ½ º ¿¾º ÍØ Ò ÎºÁº¸ ËÐ Ò ÅÓ × Ò ÓÒØÖÓÐ ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ÖÐ Ò ËÔÖ Ò Ö Î ÖÐ ¸ ½ ¾º ¿¿º ÍØ Ò ÎºÁº¸ ÙÐ Ò Ö Âº¸ Ò Ë Âº¸ ËÐ Ò ÑÓ × Ò Ð ØÖÓÑ Ò Ð ×Ý×Ø Ñ× ÄÓÒ ÓÒ Ì ÝÐÓÖ Ò Ö Ò ×¸ ½ º Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ Ð ØÝ Ò ËØ ËØ Ø Ó Ø ÖØ ÑÑ ÒÙ Ð ÅÓÙРݽ ¾ Ò Ï Ð Ö Ð Þ Ø ÓÒ È ÖÖÙÕÙ ØØ ¾ ½ Ä ÓÖ ØÓ Ö È ÙÐ È ÒÐ Ú ´ÍÅÊ ÆÊË ¾ µ¸ Í Ê ÍÒ Ú Ö× Ø × Ë Ò × Ø Ì ÒÓÐÓ × Ä ÐÐ Î ÐÐ Ò ÙÚ ³ × Õ Ü ¾ Ä ÑÑ Ò٠кÑÓÙÐ Ý ¹Ð ÐÐ º Ö ÁË ´ ÆÊË ÍÅÊ ½ µ¸ ÓÐ ½ Î ÐÐ Ò ÙÚ ³ × Õ Ü Û Ð Ö ºÔ ÖÖÙÕÙ ØØ ÒØÖ Ð Å Ø Ñ Ø Õ٠׸ Ä ÐÐ ¸ È ¸ Ø Ë ÒØ ¬ÕÙ ¸ ¹Ð ÐÐ º Ö ½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ê × Ö Ö× Ú ×ØÙ ×ÝÑÔØÓØ ×Ø Ð ØÝ × Ò Ø× Ñ Ö Ò Ø Ø Ø ½ Ø Ò Ø ÒÒ Ò Ó Ø ¾¼Ø ÒØÙÖÝ Û Ø Ø ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ø Ó ÄÝ ÔÙÒÓÚ Ò ½ º ×ÙÖÚ Ý ÓÒ Ø × Ò ÓÙÒ Ò ¿ º ÙØ Ø Ö ÑÔÓÖØ ÒØ ÔÖÓÔ ÖØÝ Û ÓÒ ÖÒ× ×ÝÑÔØÓØ ×Ø Ð ØÝ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø º º Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó ×Ý×Ø Ñ Û Ö Ø ÕÙ Ð Ö ÙÑ ÔÓ ÒØ Ò ¬Ò Ø ÁÒ ¸ Ð Ø Ù× ÓÒ× Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ü ÑÔÐ Ü ÓÖ Û Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ö ´ Ü × ¾ ¼ ½µ ´ Ü´Ø Ü¼ µ Ҵܵ Ü ¾ Ê ×´Ø Ü¼ µ ¼ ¼ Ø Ø Ò Ó ÓÖ Ñ × Ò Ð Øݸ ØÑ º ´½µ Ü ¼ ½ ܼ ½ ½ ½ ´¾µ Ò Ø ÝÖ Ø ÓÖ Ò Ò Û Ø ×´Ø Ü¼ µ × Ò´Ü¼ µ ܼ ½ Ø´½ µ ¬Ò Ø Ø Ñ º Ì × ÔÖÓ Ð Ñ Ò ÑÓÖ ÔÖ × ÐÝ Ø Ø Ñ Ö ÕÙ Ö ÓÖ ×ÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ Ö Ø ÕÙ Ð Ö ÙÑ ´Û × ÐÐ Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ µ ÓÒ ÖÒ× Ò Ò Ö׺ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ×Ù ÔÖÓÔ ÖØÝ × Ù× ÙÐ Û Ò × Ò Ò Ö ÓÖ Ö ×Ð Ò ÓÒØÖÓÐÐ Ö ´× ½¼ ÓÖ ¾¿ µº Ì ÒÓÛÐ Ó Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ø× Ö ÙÐ Ö ØÝ ÔÖÓÔ ÖØÝ ÐÐÓÛ× ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ ØÓ Ö Ø ÖÞ Ý Ù× Ò ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ׺ Ì ÔØ Ö × ÓÖ Ò Þ × ÓÐÐÓÛ׺ Ë Ø ÓÒ ¾ ÒØÖÓ Ù × ×ÓÑ Ð ×× Ð ¬Ò Ø ÓÒ× Ò ÒÓØ Ø ÓÒ Ö Ö Ò Ø Ò ÐÝ× ×º Ø Ö Ñ Ò ÔÖ × Ø Ð ×× Ó ×Ý×Ø Ñ× Û Ð Û Ø Ò Ë Ø ÓÒ ¿¸ Ö ×ÙÐØ× Ö Ö Ò Ò ×× ÖÝ Ò ×ÙÆ ÒØ ½ ½ C.

Download PDF sample

Rated 4.42 of 5 – based on 47 votes